Yleiset ohjelmatoimitusehdot

Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa kaikissa yhtiömme välittämissä ohjelmapalveluissa. 


Ehtoja on päivitetty viimeksi 3.5.2021. Esiintymisistä laskutettaviin keikkapalkkioihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Tällä hetkellä esiintymispalkkioiden verokanta on 10%.

1. Yleisten ohjelmatoimitusehtojen soveltaminen

Seuraavassa esitettyjä yleisiä ohjelmatoimitusehtoja sovelletaan kaikkiin allekirjoittaneiden osapuolten, ohjelman toimittajan (myöhemmin toimittajan) ja ohjelman tilaajan (myöhemmin tilaaja) välillä sovittuihin ohjelmatoimituksiin.

2. Ohjelmatoimitussopimuksen voimaantulo

Jollei osapuolten kesken ole kirjallisesti muuta sovittu, ohjelmatoimitussopimus tulee voimaan siitä hetkestä lähtien, kun osapuolet ovat suullisesti sopineet ohjelman varaamisesta tilaajan käyttöön määrättynä ajankohtana. Tällöin suullisessakin sopimuksessa noudatetaan näitä yleisiä ehtoja.

3. Kirjallisen vahvistuksen merkityksestä

Kirjallisen vahvistuksen tarkoituksena on toimia molemmille osapuolille todisteena siitä, mitä on suullisesti sovittu. Mikäli tilaaja ei ole palauttanut asianmukaisesti allekirjoitettua kirjallista vahvistusta toimittajalle toimituskohtaisissa ehdoissa mainittuun määräpäivään mennessä, suullinen sopimus on tästä huolimatta voimassa, ellei sitä kirjallisesti/sähköpostitse irtisanomisehtojen mukaan irtisanota.

4. Sopimuksen irtisanomismenettely

Ohjelmatoimitussopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa ilmoittamalla siitä kirjallisesti/sähköpostitse (fax poistettu) viimeistään 30 päivää ennen sovittua ohjelman (ensimmäistä) esityspäivää, mikäli sopimuksen ”muuta” –kohdassa ei ole muuta sovittu. Lyhyemmistä tai pitemmistä peruutusajoista voidaan sopia toimituskohtaisissa sopimusehdoissa.

5. Ennakoitu sopimusrikkomus

Jos sopimuksen teon jälkeen tilaajan taloudelliset olot osoittautuvat esim. viivästyneiden ohjelmasuorituskorvausten perusteella sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen sopimuksen maksuvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, toimittajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa maksuehtoja tai vaatia vakuutta.

Jos tilaaja kieltäytyy noudattamasta uusia maksuehtoja tai asettamasta vakuutta toimittajalla on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisien ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti. Mikäli tilaaja ei kirjallisesti/sähköpostitse viimeistään ilmoituksesta seuraavana arkipäivänä kieltäydy noudattamasta uusia maksuehtoja, sen katsotaan suostuneen noudattamaan niitä.

Jos tilaaja ei noudata uusia maksuehtoja tai aseta vakuutta tämä tulkitaan sopimusrikkomukseksi, jolloin toimittajalla on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti.

Jos sopimuksen teon jälkeen toimittajan taloudelliset olot osoittautuvat sellaisiksi, että on syytä olettaa toimituskohtaisen esiintymisvelvollisuuden vaarantuvan tai jäävän täyttämättä, tilaajalla on oikeus vaatia vakuus ohjelmatoimituksen toteutumisesta. Mikäli toimittaja ei aseta vakuutta on tilaajalla oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ja tilaajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti.

6. Maksuehtojen laiminlyönnin seuraus

Mikäli tilaaja laiminlyö toimituskohtaisissa ehdoissa määritellyn maksuvelvollisuutensa, toimittajalla ja esiintyjäryhmällä on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus purkaa kaikki tulevat ohjelmatoimitussopimukset ilman korvausvelvollisuutta. Toimittajalla on tällöin oikeus vahingonkorvaukseen peruuntumisista aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan.

7. Verot, viranomaismaksut, tekijänoikeuskorvaukset ja luvat

Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan siitä, että pääsylipputuloista maksetaan tarvittaessa arvolisävero. Mikäli ohjelmatoimituskorvaus on sidottu pääsylipputuloihin, sopimuksessa mainitut hinnat ovat arvolisäverottomia nettohintoja. Mitään lupamaksuja, veroja, ennakkolippujen myyntipalkkioita tai vastaavia ei voida vähentää ohjelmatoimituskorvauksen takuupalkkiosta.

Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista esiintymistilaisuuteen liittyvistä tekijänoikeudellisista maksuista ja ilmoituksista. Tilaaja vastaa kaikista tilaisuuden järjestämiseen tarvittavista luvista.

Ohjelmatoimituskorvaus voi olla arvonlisäverollinen, mikäli toimittaja on hakeutunut tästä arvonlisäverolliseksi. Mahdollinen 10% arvonlisävero on mainittu itse sopimuksessa.

Toimistolla on oikeus lisätä esiintymisten hintoihin jälkikäteen sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat muuttuneista työehtosopimuksista, viranomais- tai lakisääteisistä päätöksistä (esim. eläkeprosentit, lakisääteiset sosiaalikulut, jne.) ja joita ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai ottaa huomioon esiintymisten hinnasta sopimisen hetkellä. Toimisto pyrkii ilmoittamaan näistä muutoksista asiakkaalle niin hyvissä ajoin kuin se on mahdollista ja muutosten vaikutus hintaan tiedossa. Tällaisessa tapauksessa näistä syistä johtuva hinnanmuutos ei oikeuta asiakasta sopimuksen purkamiseen, vaan siinä säilyvät normaalit irtisanomisehdot (kohta 4.).

8. Turvallisuus ja vahingonvastuu

Tilaaja vastaa koko tapahtuman turvallisuudesta. Tilaaja vastaa kaikista yleisölle tai heidän omaisuudelleen esiintymispaikalla tapahtuvista vahingoista. Tilaaja on velvollinen vakuuttamaan toimintansa yllä mainittujen vahinkojen varalta.
Tilaaja vastaa niistä vahingoista jotka aiheuttavat esiintyjäryhmään kuuluville henkilöille tai heidän mukanaan tuomalle omaisuudelle siitä lähtien kun kuljetuskalusto on purettu siihen asti kunnes kuljetuskalusto on takaisin lastattu. Toimittajan on huolehdittava siitä, että esiintymisryhmän mukanaan tuoma esiintymisessä käytettävä laitteisto on vakuutettu. Esiintymisessä käytettävään esiintymisryhmän mukanaan tuomaa laitteistoon kohdistuvissa vahingoissa tilaajan vastuu rajoittuu vakuutuksen omavastuuosuuteen. Em. vastuurajoituslauseke ei ole voimassa, jos tilaaja aiheuttaa vahingon tahallisessa tai lainvastaisella toiminnalla.

Esiintyjä vastaa itselleen ja laitteistolleen itse aiheuttamistaan vahingoista. Järjestäjä ymmärtää, että toimittaja vastaa vain esiintymisryhmän esiintymisen yhteydessä aiheuttamista vahingoista. Korvausta muista vahingoista tilaaja voi hakea vain kulloinkin syypäältä taholta itseltään.

Tilaaja vastaa siitä, että esiintymispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei käytetä myrkyllisiä tai muutoin terveydelle haitallisia aineita sisältäviä kemiallisia lattialiukasteita.

HUOM! Mikäli järjestyshäiriöitä todetaan tai niiden katsotaan objektiivisesti olevan mahdollisia eikä mahdollisia puutteita korjata, on esiintyjällä oikeus keskeyttää esiintymisensä tai olla kokonaan esiintymättä. Tällaisessa tapauksessa toimittajalla on silti oikeus toimituskohtaisissa ehdoissa sovittuun palkkioon kokonaisuudessaan. Molempien osapuolten tulee yhteisymmärryksessä pyrkiä ratkaisemaan ongelmat niin, että esiintyminen pystytään toteuttamaan.

9. Tilaajan asema esiintyjäryhmän jäseniin nähden

Esiintyjäryhmän jäsenet eivät ole työsuhteessa tilaajaan. Tilaajalla ei ole heihin nähden työnantajan direktiovaltaa. Toimittaja vastaa siitä, ettei tilaaja missään olosuhteissa joudu vastuuseen esiintyjäryhmän palkkioiden ennakkopidätyksistä tai muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan maksuvelvoitteista.
Tilaaja ei voi missään tapauksessa vedota seikkoihin, jotka liittyvät esiintyjän taiteellisen suorituksen sisältöön.

10. Lipunmyyntiin sidottujen ohjelmakorvausten valvonta

Mikäli tilaisuuden ohjelmatoimituskorvaus on sidottu lipunmyyntituloihin tilaaja säilyttää tilaisuuden lippukassan arvonlisäverotonta osuutta tilaajan ja toimittajan yhteiseen lukuun maksuhetkeen saakka. Tilaajan mahdolliset vapaakortit tai liput vaihdetaan tilaajan kustannuksella pääsylippuihin, ellei toimituskohtaisissa ehdoissa olla muuta sovittu.

Jos ohjelmatoimituksessa maksettava hinta on sidottu tilaisuuden lipunmyyntituloihin, toimittajalla on oikeus valvoa lipunmyyntiä parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimittajan niin vaatiessa tilaisuudessa käytetään toimittajan omia pääsylippuja.

11. Vahingonkorvaus

Yleinen vahingonkorvausperuste. Mikäli ohjelmatoimitus estyy kohdan 4 tarkoittaman irtisanomisajan umpeuduttua muusta kuin kohdan 12 mukaan ylivoimaiseksi esteeksi luettavasta syystä, määräytyy vahingonkorvauksen määrä seuraavasti:

  • Korvausvelvollisuus. Sopimusrikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvausten ylärajana on kulloinkin toimituskohtaisessa ohjelmatoimitussopimuksessa sovittu ohjelmatoimituksen hinta tai, ohjelmatoimituksen ollessa sidottu tilaisuuden lipunmyyntituloihin, ko. ohjelmatoimituksen sen hetkinen tavanomainen hinta. Korvauksen määrän on perustuttava todellisiin vahinkoihin. Goodwill-arvoihin ja saamatta jääneiden lipputulojen arviointiin perustuvat vaatimukset eivät sisälly korvattaviin vahinkoihin.

  • Myöhästyminen. Jos esiintyjäryhmä myöhästyy muun syyn kuin ylivoimaisen esteen takia ja se aiheuttaa ohjelman viivästymisen muttei peruuntumista määrittyy vahingonkorvaus seuraavasti:

    • Mikäli esiintymisen alku myöhästyy yli 30 minuuttia sovitusta ohjelmasta ja jää tästä syystä alle toimituskohtaisessa sopimuksessa sovitun vähimmäisesiintymisvelvoitteen tilaajan maksuvelvollisuus vähenee niin monta %:a sovitusta hinnasta kuin esittämättä jääneen ohjelman osuus olisi sovitusta vähimmäisesiintymisvelvoitteesta. Myös tilaajan tulee mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa siihen, että vähimmäisesiintymisvelvoite saataisiin täytettyä.

  • Reklamointi. Mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä kirjatulla kirjeellä (fax poistettu) seitsemän vuorokauden sisällä esiintymisestä, vahingon tapahtumisesta tai vahingon ilmenemisestä. Mikäli tilaaja haluaa reklamoida myöhästymisestä se on tehtävä ennen esiintymisen alkua. Mikäli korvausvaatimusta ei tehdä ajallaan aiheuttaa se puhevallan menetyksen ao. asiassa.

12. Ylivoimaiset esteet

Ylivoimaisina esteinä ohjelmatoimituksen toteuttamiselle voidaan pitää seuraavia olosuhteita:

A. Yleiset force majeure -tapaukset, kuten sota, lakot, luonnonmullistukset, ennalta arvaamaton liikenteen keskeytyminen, osapuolista riippumattomat viranomaisten määräykset yms. 

B. Esiintyjäryhmän jäsenen sairaus, josta tilaajalle on pyydettäessä toimitettava todisteena lääkärintodistus maininnoin työkyvyttömyysajasta. 

C. Onnettomuudet ja autorikot sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kuljetuskaluston hankkiminen osoittautuu mahdottomaksi ja/tai esiintymisen toteuttamiseen tarvittavat laitteet vaurioituvat eikä niitä kohtuudella saada korjattua tai korvattua ennen esityksen alkamista.

Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle. Silloin kun on kysymys ylivoimaisesta esteestä kummallekaan osapuolelle ei synny mitään taloudellisia velvoitteita toisiaan kohtaan.

HUOM! Mikäli esiintyminen estyy järjestäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta viranomaisen väliintulosta johtuen on järjestäjä siitä huolimatta velvollinen korvaamaan ohjelmatoimitussopimuksen mukaisen palkkion. Tällaisia seikkoja olisivat mm. järjestyshäiriöt, lupaehtojen noudattamatta jättäminen, viranomais- tai tekijänoikeusmaksujen laiminlyönti jne.

13. Esiintymisen ääni- ja kuvatallennus

Esityksen tekijänoikeudet ovat yksinomaan esittäjillä, joten esitystä ei saa ääni- tai kuvatallentaa ilman esittäjien kanssa etukäteen tehtävää sopimusta. Tilaaja vastaa siitä, ettei esitystä äänitetä tai kuvata ilman esiintyjien suostumusta. Tilaajan on aktiivisesti tiedotettava tallennuskiellosta ja valvottava, ettei tallentamisvälineitä tuoda esiintymistilaan. Mikäli tilaisuuden aikana havaitaan asiatonta tallentamista, johon tilaaja ei puutu, on esiintyjällä oikeus olla esiintymättä tai keskeyttää jo aloittamansa esitys ja silti toimittajalla on oikeus täyteen palkkioon.

14. Tuotteiden ja aatteiden menekin edistäminen

Tilaajan on ilmoitettava tilaisuuden luonne ja ne tuotteet ja aatteet minkä menekkiä tilaisuudessa pääasiallisesti edistetään jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske tilaisuuden pitopaikan tavanomaista tuotemyyntiä kuten ruokaa ja virvokkeita. Toimittajan on ilmoitettava ne tuotteet ja aatteet minkä menekin ohjelma tai esiintyjä mahdollisesti edistää jo ennen suullisen sopimuksen tekemistä. Muussa tapauksessa osapuolet voivat luottaa siihen, että tilaisuuden tarkoitus ei ole edistää minkään tuotteen tai aatteen menekkiä.

Mikäli ilmoitukset on tehty jo suullisen sopimuksen yhteydessä eikä niihin erityisesti puututa, katsotaan ilmoitettujen tuotteiden ja aatteiden menekin edistäminen tilaisuudessa hyväksytyksi.

Esiintyjällä on oikeus myydä tilaisuudessaan artistituotteitaan. Tällaista tuotemyyntiä varten on tilaajan ostettava paikka.

15. Esiintyjäryhmän laitteiden käyttö

Esiintyjäryhmän tilaisuuteen mukanaan tuomia laitteita eivät muut saa käyttää ilman esiintyjien nimenomaista etukäteistä suostumusta.

16. Muuta sovittua

Toimituskohtaiseen sopimukseen liittyy usein liite (rider), sen määräykset ovat olennainen osa toimituskohtaista sopimusta. Riderin tulee olla toimituskohtaisen sopimuksen liitteenä jo allekirjoitushetkellä, ellei erikseen olla toisin sovittu.

Mikäli tämä sopimus on ristiriidassa toimituskohtaisen sopimuksen tai siihen liittyvän riderin kanssa, noudatetaan näissä jälkimmäisessä olevia ehtoja. Mikäli toimituskohtainen sopimus ja rider ovat ristiriidassa, noudatetaan riderissa olevia ehtoja.

Tilaajalla ja toimittajalla tulee olla esiintymispaikalla edustajat, joilla on oikeus tehdä päämiehiään velvoittavia sopimuksia. Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti.

17. Oikeustoimipaikka

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.

18. Allekirjoitusvaltuudet

Tilaajan on pyydettäessä liitettävä allekirjoittamaansa sopimukseen kauppa- tai yhdistysrekisteriote, josta selviää nimenkirjoitusoikeudet sekä tarvittaessa lisäselvitys nimenkirjoitusoikeudesta. Mikäli sopimuksen on allekirjoittanut joku, jolla ei ole asianmukaista valtuutusta, toimittaja voi joko vaatia tätä allekirjoittanutta henkilökohtaisesti vastaamaan sopimuksen velvoitteista tai korvausvelvollisuudetta purkaa sopimuksen noudattamatta irtisanomiselle tarkoitettuja määräaikoja ja vaatia vahingonkorvausta yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 11 mukaisesti.Hinta?

Ketteryys ja kevyt kulurakenne kääntyvät hinnoittelussa asiakkaidemme eduksi. Lisäksi teemme jonkin verran hommia myös pro bono.


Kumppanit