Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Kuten useimmat muutkin sivustot, myös tämä sivusto käyttää evästeitä ja sivustolle on asennettu kävijäseuranta. 


Tietoja saatetaan kerätä myös erilaisilla lomakkeilla, jolloin lomakkeella tietonsa antaneista henkilöistä saattaa muodostua lain tarkoittama henkilötietorekisteri.

Olen sitoutunut tämän sivuston käyttäjien ja asiakkaideni yksityisyyden suojaamiseen henkilötietolain (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004), EU:n tiedosuojadirektiivin (2016/680) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tämä yhdistetty tietosuoja- ja rekisteriseloste on päivitetty 15.10.2019.

Rekisterin nimi

SAKON STUDION asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Evästekäytäntö / Miten tietoa kerätään? 

Tietoa kerätään pääasiassa kahdella tavalla:
 • Sivustolla olevien evästeiden avulla 
 • Sivustolle asetetuilla lomakkeilla 
Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa tietoa muun asiallisen yhteyden tai esim. yhteistyö- tai palvelusopimuksen perusteella.

Evästeiden avulla kävijöitä ei pyritä tunnistamaan ja tietoja käytetään pääasiassa anonymisoidussa muodossa. Evästeistä löytyy tarkempaa tietoa Viestintäviraston sivuilta.  

Mahdollisten lomakkeiden ja muiden yhteydenottojen kautta saaduista tiedoista käsitellään niitä tietoja, jotka käyttäjä on itse itsestään halunnut antaa, minkä lisäksi tietoja voidaan täydentää tarvittaessa julkisista, kaikkien saatavilla olevista tietolähteistä. 

Evästeitä käytetään lähinnä vierailijoiden laskemiseen ja vierailulähteiden määrittämiseen. Ne auttavat selvittämään mitkä sivut kiinnostavat kävijöitä eniten ja miten kävijät liikkuvat sivuston sisällä. Google Analytics tarjoaa tämän sivuston seurantapalvelun. Kerättyä dataa ei jaeta muille osapuolille. Vierailutiedot kerätään anonyymisti eikä vierailijoita pyritä tunnistamaan.

Mihin rekisteriä ja henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käsitellään yllä minittujen lakien ja direktiivien nojalla perustuen:
 • sopimukseen (henkilön kanssa on voimassa oleva yhteistyösopimus tms.)
 • lakiin (kuittien säilyttäminen ja muut lakisääteiset velvoitteet)
 • muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kuten henkilön tilaaman uutiskirjeen toimittamiseen, palveluiden tuottamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin, viestinnän kohdentamiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin ja/tai käyttäjän antaman luvan varaisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Mikäli et hyväksy tämän rekisteriselosteen mukaisia käytäntöjä, emme suosittele, että luovutat henkilötietojasi.

Mitä tietoja rekisteri sisältää? 

Rekisteri ei automaattisesti sisällä kaikkea tätä infomaatiota, mutta siinä voidaan käsitellä mm. näihin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • ansioluetteloon ja työnhakuun liittyvät työnhakupalveluun annetut tiedot
 • työnantajan nimi ja yhteystiedot
 • titteli
 • muut asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
  • asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
  • palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkki) ja sähköisen viestinnän tunnistamistiedot
  • maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
  • rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot, kuten rekisteröidyn asiakasnumero yhteistyökumppanin järjestelmissä)
  • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
  • mahdollisen palvelun käyttöönottoa suositelleen henkilön nimi tai nimimerkki
  • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
  • julkisista tietolähteistä saatavat, muuten julkiset tai muuten vapaasti saatavilla olevat tiedot
  • kaikkien edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot verkkosivustoilla ja -palveluissa kuten 
  • linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot
  • palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään. 
  • asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, esimerkiksi GPS:n tai WLAN-yhteyspisteen tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla määritellyt koordinaatit. Käyttäjän tulee huomioida, että sijaintitietojen käytön estäminen estää sijaintiin perustuvien palveluiden tarjoamisen käyttäjälle.

Tietojen luovutus ja siirto

Lähtökohtaisesti tietoja ei siirrellä eikä luovuteta eteenpäin, mutta tarvittaessa rekisterinpitäjä voi yhdistellä asiakkaiden tietoja rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tietokannoissa oleviin tietoihin sekä julkisista tietolähteistä saataviin tietoihin.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Miten tätä henkilötietorekisteriä suojataan?

Pääsääntöisesti kerätyt tiedot sijaitsevat monikansallisten yhtiöiden, kuten Googlen tai MailChimpin palvelimilla ja tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä henkilöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Suurta osaa tiedosta, kuten tilastoja käsitellään anonymisoidussa muodossa, jossa yksilöä ei voida tunnistaa. Näin pyritään toimitaan aina, mikäli henkilön tunnistaminen ei ole tarkoituksen mukaista.

Rekisteröityneellä on tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa jäljenpänä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. Tietoturvasyistä tarkastuspyynnön tekijän henkilöllisyys voidaan joutua varmistamaan pyynnön täyttämistä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä

Samuli Koivulahti
Puhelin: +358 (0)440 761669
Email: sako@sakonstudio.fi

Kumppanit